Next key date

19 | 12
2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAPRZESTANIA DALSZEGO PUBLIKOWANIA COMIESIĘCZNYCH RAPORTÓW BIEŻĄCYCH O PRZYCHODÓW

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje o zaprzestaniu przekazywania do publicznej wiadomości, w formie comiesięcznych raportów bieżących, informacji o uzyskiwanych przez Spółkę przychodach ze sprzedaży.

Powyższa decyzja wynika ze stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie, z którym informacje o uzyskiwanych przez Emitenta przychodach nie stanowią informacji poufnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i w związku z powyższym informacje te nie są objęte obowiązkiem przekazywania ich do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI.

Raport kwartalny IIIQ 2016

List do Akcjonariuszy