Raporty bieżące

2017 2016 2015 2014 2013 2012 Archiwum
2017-09-20 84 Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii AI zamiennych na akcje serii R3 celem umorzenia Pobierz
2017-09-05 83 Uchwała w sprawie sporządzenia dokumentów akcji Serii W i wydania odcinków zbiorowych akcji zwykłych na okaziciela Serii W Pobierz
2017-09-05 82 Uchwała w sprawie unieważnienia dokumentów akcji i wystawienia nowych odcinków zbiorowych Pobierz
2017-09-01 81 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 września 2017 roku Pobierz
2017-09-01 80 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 27 września 2017 roku. Pobierz
2017-08-31 79 Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Pobierz
2017-08-25 78 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki Pobierz
2017-08-25 78 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki Pobierz
2017-08-24 77 Zawarcie Porozumienia w sprawie zmiany warunków wykupu obligacji serii AD1 Pobierz
2017-08-23 76 Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. Pobierz
2017-08-22 75 Zawarcie znaczących umów Pobierz
2017-08-18 74 Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Pobierz
2017-08-18 73 Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Pobierz
2017-08-18 73 Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Pobierz
2017-08-17 72 Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Pobierz
2017-08-17 72 Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Pobierz
2017-08-17 72 Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Pobierz
2017-08-16 71 Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Pobierz
2017-08-16 71 Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Pobierz
2017-08-11 70 Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Miraculum S.A Pobierz
2017-08-11 70 Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Miraculum S.A Pobierz
2017-08-07 69 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki Pobierz
2017-08-07 69 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki Pobierz
2017-08-07 69 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki Pobierz
2017-08-05 68 Informacja o transakcji na akcjach Spółki Pobierz
2017-08-05 68 Informacja o transakcji na akcjach Spółki Pobierz
2017-08-04 67 Informacja o transakcji na akcjach Spółki Pobierz
2017-08-04 67 Informacja o transakcji na akcjach Spółki Pobierz
2017-08-03 66 Informacja o transakcji na akcjach Spółki Pobierz
2017-08-03 66 Informacja o transakcji na akcjach Spółki Pobierz
2017-08-03 65 Informacja o transakcji na akcjach Spółki Pobierz
2017-08-03 65 Informacja o transakcji na akcjach Spółki Pobierz
2017-08-03 64 Zawarcie przez Spółkę Umowy w sprawie wzajemnego potrącenia wierzytelności Pobierz
2017-08-03 63 Informacja o dojściu do skutku emisji akcji na okaziciela serii W Pobierz
2017-07-25 62 Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości Pobierz
2017-07-20 61 Zawarcie przez Spółkę Umowy w sprawie wzajemnego potrącenia wierzytelności Pobierz
2017-07-19 60 Zawarcie przez Spółkę Umowy w sprawie wzajemnego potrącenia wierzytelności Pobierz
2017-07-18 59 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2017-07-18 59 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2017-07-11 58 Rozpoczęcie notowań praw poboru akcji Serii W Pobierz
2017-07-07 57 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta. Pobierz
2017-06-29 56 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku Pobierz
2017-06-29 55 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku Pobierz
2017-06-29 55 ZWZ Miraculum S.A. z dnia 29.06.2017 Pobierz
2017-06-29 54 Zawarcie przez Spółkę Aneksu do umowy pożyczki Pobierz
2017-06-29 53 Zawarcie Aneksu do warunkowego Porozumienia redukcyjnego zobowiązań Spółki Pobierz
2017-06-30 52 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki Pobierz
2017-06-29 52 Zawiadomienie Anna Ścibisz 29.06.2017 Pobierz
2017-06-29 51 Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności Pobierz
2017-06-23 50 Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki Pobierz
2017-06-22 49 Otrzymanie dofinansowania w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Pobierz
2017-06-22 48 Wyjaśnienie w przedmiocie zakresu szkód, które mogły zaistnieć w czasie sprawowania zarządu przez Panią Monikę Nowakowską Pobierz
2017-06-22 47 Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Pobierz
2017-06-11 46 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku. Pobierz
2017-06-11 46 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku Pobierz
2017-06-07 45 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku Pobierz
2017-06-07 45 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku Pobierz
2017-06-01 44 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku Pobierz
2017-06-01 43 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2017 roku Pobierz
2017-05-31 42 Zawarcie Umowy zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą Pobierz
2017-05-31 41 Zawarcie Porozumienia o dalszej współpracy i aneksu do umowy kredytowej Pobierz
2017-05-18 40 Wpis zastawu na prawie z rejestracji znaku towarowego słownego Gracja Pobierz
2017-05-18 39 Nowy termin publikacji jednostkowego raportu za I kwartał 2017 roku. Pobierz
2017-04-18 38 Nowy termin publikacji sprawozdania finansowego za 2016 rok Pobierz
2017-03-22 37 Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Pobierz
2017-03-16 36 Rozszerzenie porozumienia akcjonariuszy zawartego w sprawie zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki Pobierz
2017-03-16 36 Zawiadomienie Crystalwaters 16.03.2017 Pobierz
2017-03-15 35 Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Pobierz
2017-03-15 35 Zawiadomienie Tadeusz Tuora Pobierz
2017-03-15 34 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki Pobierz
2017-03-15 34 Zawiadomienie Anna Ścibisz 10.03.2017 Pobierz
2017-03-15 34 Zawiadomienie Anna Ścibisz 13.03.2017 Pobierz
2017-03-15 33 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki Pobierz
2017-03-15 33 Zawiadomienie Marek Kamola 13.03.2017 Pobierz
2017-03-15 32 Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Pobierz
2017-03-15 32 Zawiadomienie Rubid 1 Pobierz
2017-03-13 31 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki Pobierz
2017-03-13 31 Zawiadomienie QXB Sp. z o.o. Pobierz
2017-03-13 31 Zawiadomienie Tadeusz Tuora Pobierz
2017-03-13 31 Zawiadomienie Tadeusz Tuora nr 2 Pobierz
2017-03-13 30 Informacja o transakcji na akcjach Spółki Pobierz
2017-03-13 30 Zawiadomienie Tomasz Sarapata Pobierz
2017-03-10 29 Informacja o transakcji na akcjach Spółki Pobierz
2017-03-10 29 Zawiadomienie Sławomir Ziemski Pobierz
2017-03-10 28 Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Pobierz
2017-03-10 27 Zawiadomienie Marek Kamola Pobierz
2017-03-10 27 Informacja o transakcji na akcjach Spółki Pobierz
2017-02-22 26 Otrzymanie dofinansowania w ramach programu Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pobierz
2017-02-21 25 Zawarcie umowy zastawu rejestrowego Pobierz
2017-02-21 24 Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki Pobierz
2017-02-21 23 Informacja o transakcji na akcjach Spółki Pobierz
2017-02-21 23 Zawiadomienie Tadeusz Tuora Pobierz
2017-02-21 22 Zawarcie znaczącego porozumienia Pobierz
2017-02-17 21 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2017-02-17 21 Zawiadomienie Marek Kamola Pobierz
2017-02-14 20 Zawarcie porozumienia akcjonariuszy w sprawie m.in. zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki Pobierz
2017-02-14 20 Zawiadomienie Pobierz
2017-02-07 19 Wpis zastawu na zbiorze praw do znaków towarowych słownych i słowno-graficznych Wars Pobierz
2017-02-06 18 Zawiadomienie Tadeusz Tuora Pobierz
2017-02-06 18 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki Pobierz
2017-02-03 17 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2017-02-03 17 Zawiadomienie Anna Ścibisz Pobierz
2017-02-03 16 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2017-02-03 16 Zawiadomienie Marek Kamola Pobierz
2017-01-25 15 Terminy publikacji raportów okresowych Pobierz
2017-01-24 14 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2017-01-24 14 Zawiadomienie Tadeusz Tuora Pobierz
2017-01-23 13 Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Pobierz
2017-01-23 13 Zawiadomienie CRYSTALWATERS LLC Pobierz
2017-01-19 12 Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki Pobierz
2017-01-19 11 Wypowiedzenie przez Spółkę znaczącej umowy Pobierz
2017-01-19 10 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki Pobierz
2017-01-19 10 Zawiadomienie T.Sarapata Pobierz
2017-01-17 9 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 17 stycznia 2017 roku. Pobierz
2017-01-17 8 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 17 stycznia 2017 roku Pobierz
2017-01-17 8 Uchwały z dnia 17.01.2017 r. Pobierz
2017-01-17 7 Zawarcie warunkowych Porozumień redukcyjnych zobowiązań Spółki Pobierz
2017-01-13 6 Wpisanie do KRS oddziału Spółki Pobierz
2017-01-13 5 Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości Pobierz
2017-01-10 4 Utworzenie oddziału Spółki Pobierz
2017-01-04 3 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2017-01-04 3 Zawiadomienie Anna Ścibisz Pobierz
2017-01-04 2 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2017-01-04 2 Zawiadomienie QXB Tadeusz Tuora Pobierz
2017-01-02 1 Zmiana siedziby i adresu Spółki Pobierz
2017-01-02 1 Statut Miraculum S.A. Pobierz