Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariatu spółki Miraculum S.A.

Nazwa podmiotu
Liczba posiadanych akcji na okaziciela
Udział w kapitale akcyjnym (%)
Liczba głosów na WZ
Udział głosów na WZ (%)
Marek Kamola
10.920.000
32,45 %
10.920.000
32,45 %

Tuora Tadeusz wraz z osobą blisko związaną i podmiotem powiązanym

2.112.407
6,28 %
2.112.407
6,28 %

Piotr Skowron

1.864.664
5,54 %
1.864.664
5,54 %

 

 

Kapitał zakładowy MIRACULUM S.A. dzieli się na 33.650.000 akcji zwykłych na okaziciela, które uprawniają do wykonywania takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Fundusze Unijne