Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariatu spółki Miraculum S.A.

Nazwa podmiotu
Liczba posiadanych akcji na okaziciela
Udział w kapitale akcyjnym (%)
Liczba głosów na WZ
Udział głosów na WZ (%)
Marek Kamola
9.920.000
29,48 %
9.920.000
29,48 %

Tuora Tadeusz wraz z osobą blisko związaną i podmiotem powiązanym

1.904.772
5,66 %
1.904.772
5,2 %

Piotr Skowron

2.364.664
7,03 %
2.364.664
7,03 %
Jan Załubski wraz z osobą blisko związaną i                            1.905.020                                                 5,66 %                                         1.905.020                5,66 % 
podmiotami powiązanymi 


 

Kapitał zakładowy MIRACULUM S.A. dzieli się na 33.650.000 akcji zwykłych na okaziciela, które uprawniają do wykonywania takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Fundusze Unijne