Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariatu spółki Miraculum S.A.

Nazwa podmiotu
Liczba posiadanych akcji na okaziciela
Udział w kapitale akcyjnym (%)
Liczba głosów na WZ
Udział głosów na WZ (%)
Marek Kamola
  12.500.000
32,89%
12.500.000
32,89%

Jan Załubski wraz z osobą blisko związaną

   3.324.520
8,75%
3.324.520
8,75%

Piotr Skowron

   3.044.664
8,02%
3.044.664
8,02%


Kapitał zakładowy MIRACULUM S.A. dzieli się na 38.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, które uprawniają do wykonywania takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Marek Kamola objął ponadto 2.374.000 szt. akcji serii X, które są w trakcje rejestracji i wprowadzenia do obrotu.  

Pan Piotr Skowron objął ponadto 864.000 szt. akcji serii X, które są w trakcje rejestracji i wprowadzenia do obrotu.  

Fundusze Unijne