Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariatu spółki Miraculum S.A.

Nazwa podmiotu
Liczba posiadanych akcji na okaziciela
Udział w kapitale akcyjnym (%)
Liczba głosów na WZ
Udział głosów na WZ (%)
Marek Kamola
  12.430.000
32,71%
12.430.000
32,71%

Piotr Skowron

   2.984.664
7,85%
2.984.664
7,85%

Jan Załubski wraz z osobą blisko związaną

   3.311.354
8,71%
3.311.354
8,71%


Kapitał zakładowy MIRACULUM S.A. dzieli się na 38.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, które uprawniają do wykonywania takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Fundusze Unijne