Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariatu spółki Miraculum S.A.

Nazwa podmiotu
Liczba posiadanych akcji na okaziciela
Udział w kapitale akcyjnym (%)
Liczba głosów na WZ
Udział głosów na WZ (%)
Marek Kamola
10.119.621
31,14%
10.119.621
31,14%

Tuora Tadeusz wraz z osobą blisko związaną i podmiotem powiązanym

2.110.207
6,49%
2.110.207
6,49%

Piotr Skowron

1.664.664
5,12%
1.664.664
5,12%

 

 

Kapitał zakładowy MIRACULUM S.A. dzieli się na 32.500.000 akcji zwykłych na okaziciela, które uprawniają do wykonywania takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Fundusze Unijne