Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariatu spółki Miraculum S.A.

Nazwa podmiotu
Liczba posiadanych akcji na okaziciela
Udział w kapitale akcyjnym (%)
Liczba głosów na WZ
Udział głosów na WZ (%)
Marek Kamola
  12.300.000
32,80%
12.300.000
32,80%

Piotr Skowron

   2.984.664
7,96%
2.984.664
7,96%

Jan Załubski wraz z osobą blisko związaną

   2.801.354
7,47%
2.801.354
7,47%

Tuora Tadeusz wraz z osobą blisko związaną i podmiotem powiązanym

   1.875.062
5%
1.875.062
5%


Kapitał zakładowy MIRACULUM S.A. dzieli się na 37.500.000 akcji zwykłych na okaziciela, które uprawniają do wykonywania takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Fundusze Unijne