Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariatu spółki Miraculum S.A.

Nazwa podmiotu
Liczba posiadanych akcji na okaziciela
Udział w kapitale akcyjnym (%)
Liczba głosów na WZ
Udział głosów na WZ (%)
Marek Kamola
  11.200.000
30,68%
11.200.000
30,68%

Piotr Skowron

   2.984.664
8,18%
2.984.664
8,18%

Jan Załubski wraz z osobą blisko związaną

   2.726.354
7,47%
2.726.354
7,47%

Tuora Tadeusz wraz z osobą blisko związaną i podmiotem powiązanym

   1.863.772
5,11%
1.863.772
5,11%


Kapitał zakładowy MIRACULUM S.A. dzieli się na 36.500.000 akcji zwykłych na okaziciela, które uprawniają do wykonywania takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Fundusze Unijne