Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariatu spółki Miraculum S.A.

Nazwa podmiotu
Liczba posiadanych akcji na okaziciela
Udział w kapitale akcyjnym (%)
Liczba głosów na WZ
Udział głosów na WZ (%)
Marek Kamola
  10.244.489
29,19%
10.244.489
29,19%

Piotr Skowron

   2.984.664
8,50%
2.984.664
8,50%

Jan Załubski wraz z osobą blisko związaną

   2.325.020
6,62%
2.325.020
6.62%

Tuora Tadeusz wraz z osobą blisko związaną i podmiotem powiązanym

   1.893.772
5,40%
1.893.772
5,40%


Kapitał zakładowy MIRACULUM S.A. dzieli się na 35.100.000 akcji zwykłych na okaziciela, które uprawniają do wykonywania takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Fundusze Unijne