Fundusze UnijneProjekt: „Internacjonalizacja marek produktowych firmy Miraculum S.A. poprzez promocję w krajach Zatoki Perskiej na EXPO 2020 w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Nr Umowy: POIR.03.03.03-14-0046/21-00

Beneficjent: Miraculum S.A.

Projekt zakłada zwiększenie obecności firmy na rynkach zagranicznych w krajach Zatoki Perskiej, co pozwoli na pozyskanie nowych klientów na naszą ofertę produktową. W toku realizacji branżowego programu promocji kosmetyków zaprezentowane zostaną produkty z następujących kategorii: linia premium perfum CHOPIN, produkty do makijażu JOKO, linia produktów do pielęgnacji twarzy i ciała oraz perfum Pani Walewska, linia perfum Być Może, linia produktów do pielęgnacji twarzy i ciała Gracja, linia produktów do depilacji Tanita, linia produktów do golenia Lider i Wars oraz linia produktów do pielęgnacji twarzy i linię perfum Miraculum.


Projekt będzie realizowany od 01 kwietnia 2021 do 30 września 2022 roku.

Spółka w ramach projektu i w zgodności z programem branżowym promocji kosmetyków zaplanowała

udział w szeregu zadań promocyjnych:

1. Udział w targach The Beauty world Middle East 2021 - X 2021 roku

2. Trzy misje wyjazdowe do Dubaju, w tym na Forum Gospodarcze w XII 2021 roku.

3. Nabycie lub wytworzenie i dystrybucja obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak: katalogi Joko i Miraculum, torby.


Całkowita wartość projektu: 168 100,00 zł

Wartość dofinansowania: 100.860,00 zł


Raport bieżący nr 72/2021

Informacja o zawarciu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Miraculum S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 06 września 2021 roku Spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu: „Internacjonalizacja marek produktowych firmy Miraculum S.A. poprzez promocję w krajach Zatoki Perskiej na EXPO 2020” w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego („Umowa”). W ramach Umowy Spółka uzyskała możliwość dofinansowania do kwoty 100.860,00 zł (słownie: sto tysięcy osiemset sześćdziesiąt 00/100) złotych.

W związku z zawarciem umowy i w celu wypłaty dofinansowania Spółka zobowiązana jest do złożenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy zabezpieczenia w postaci weksla in blanco. O ustanowieniu ww. zabezpieczenia Spółka poinformuje w odrębnym raporcie.


Projekt: Umowa o powierzenie grantu dla Projektu nr PMT/2767/2N/2021 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2022 oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” na rynek Malezji

Nr Umowy: UG-PMT/2767/2N/2021-MAL

Beneficjent: Miraculum S.A.

Projekt zakłada:

w ramach etapu krajowego (etap I)

 świadczenie Agencji na rzecz Grantobiorcy w postaci sfinansowania i zapewnienia usług eksperckich w zakresie tworzenia wstępnej strategii ekspansji poprzez zapewnienie Grantobiorcy możliwości udziału w specjalistycznym krajowym warsztacie prowadzonym przez ekspertów

 świadczenie Agencji na rzecz Grantobiorcy w postaci sfinansowania i zapewnienia usług eksperckich polegających na powarsztatowych konsultacjach indywidualnych w celu opracowania przez eksperta, w ścisłej współpracy z Grantobiorcą, finalnej, kompleksowej strategii ekspansji na rynek zagraniczny

w ramach etapu zagranicznego (etap II)

 sfinansowanie wydatków kwalifikowanych realizowanych przez Grantobiorcę, zgodnych z Budżetem Projektu, których celem będzie wprowadzenie na rynek zagraniczny innowacyjnych produktów, usług lub technologii

 sfinansowanie usług na rzecz Grantobiorcy w zakresie organizacji przedsięwzięć takich jak: sesje prezentacyjne (pitch sessions) dla potencjalnych partnerów biznesowych, spotkania biznesowe typu B2B i B2C, spotkania networkingowe oraz udostępnienie powierzchni biurowej i urządzeń biurowych.

Projekt będzie realizowany od 12 sierpnia 2021 do 24 grudnia 2022 roku.

Spółka w ramach projektu i w zgodności z programem branżowym promocji kosmetyków zaplanowała udział w szeregu zadań promocyjnych:

1. Udział w targach w Malezji

2. Nabycie lub wytworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak: standy, ulotki, torby z logo, długopisy z logo.

Całkowita wartość grantu: 125.968,00 zł (wartość wsparcia w ramach etapu I wynosi maksymalnie 50.000,00 zł i ma charakter bezgotówkowy, wartość wsparcia w ramach etapu II wynosi łącznie 75.968,00 zł, w tym wsparcie o charakterze gotówkowym w wysokości maksymalnej 65 968,00 zł). Faktyczna całkowita wartość grantu może ulec zmianie po zatwierdzeniu przez Agencję końcowego wniosku rozliczającego.
Projekt: „Dotacje na kapitał obrotowy dla Miraculum S.A.” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr Umowy: POIR.03.04.00-14-0005/20-00
Beneficjent: Miraculum S.A.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Firma realizuje projekt w okresie 01.07-30.09.2020r.

Całkowita wartość projektu : 117.056.25 zł

Wartość dofinansowania : 117.056.25 zł

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1184011/


Raport bieżący nr 40/2020   

Informacja o zawarciu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Miraculum S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 lipca 2020 roku Spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu: „Dotacje na kapitał obrotowy dla Miraculum S.A.” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Umowa”). W ramach Umowy Spółka uzyskała możliwość dofinansowania do kwoty 117.056,25 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt sześć 25/100) złotych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

p.n 'WDRAŻANIE STRATEGII DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA MIRACULUM SA„

Przedmiotem projektu jest wdrożenie strategii eksportowej firmy, w której wskazano najważniejsze działania które firma powinna podjąć w okresie przełomu 2016 i 2017 aby podtrzymać dotychczasowy poziom eksportu i pozyskać nowe rynki zagraniczne.

Głównym celem projektu jest pełna realizacja zadań zmierzających do rozszerzenia działalności eksportowej firmy na nowe rynki zagraniczne - Kolumbia, Malezja, Wietnam. Dodatkowym efektem projektu będzie wzmocnienie pozycji firmy na rynkach na których już są eksportowane produkty firmy (Francja, Rosja, Włochy).

Firma zrealizuje projekt w ciągu 12 miesięcy pomiędzy 1 maja 2016 a 30 kwietnia 2017.

W ramach projektu przewiduje się realizacje następujących działań:

Udział w międzynarodowych targach w roli wystawcy: (SALUD Y BELLEZA 2016 w Kolumbii, COSME TOKYO 2017, COSMOPROF 2017 we Włoszech)

Zakup usług z zakresu określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie) - na rynkach: wietnamskim, malezyjskim, kolumbijskim, rosyjskim, francuskim. Dodatkowo pozyskane będą strategie finansowania dt. wskazanych rynków docelowych.

Całkowita wartość projektu : 167 266,96 zł

Wartość dofinansowania : 67 994,70 zł


Raport bieżący nr 40/2020      >>do pobrania>>Fundusze Unijne