Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Spółki za okres: III kw. 2017 - III kw 2018.

 

Dane jednostkowe:

 kwoty w tys. PLN
Sprawozdanie z całkowitych dochodów III kw 2017 IV kw 2017 I kw 2018 II kw 2018 III kw 2018 IV kw 2018
Przychody ze sprzedaży 5.434 4.770  6.607 5.168 5.328 5.135
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1.338 -4.383 -223 -844 -1.254 -2.399
Zysk (strata) brutto -1.741 -5.111 -572 -1.046 -1.065 -2.704
Zysk (strata) netto -1726 -5.152 -592 -1143 -1.074 -1.244
Koszty sprzedaży -2.193 -2.443 -2.011. -1.954 -2.067 -2.254
Koszty ogólnego zarządu -1.265 -2.229 -993 -610 -834 -740

 

 kwoty w tys. PLN
Sytuacja finansowa 30.09.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018
Aktywa razem 51.244 49.043 49.193 48.902 53.535 50.502
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34.761 34.683 34.534 35.386 30.594 28.054
Kapitał własny 16.483 14.360 14.659 13.516 22.941 22.448
Kapitał zakładowy 34.537 34.537 37.500 37.500 45.000 48.750

 

Fundusze Unijne