Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Spółki za okres: IV kw. 2017 - I kw 2019.

 

Dane jednostkowe:

 kwoty w tys. PLN
Sprawozdanie z całkowitych dochodów IV kw 2017  I kw 2018 II kw 2018 III kw 2018 IV kw 2018 I kw 2019
Przychody ze sprzedaży 4.770 6.607  5.168 5.328  5.135 5.097
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1.338 --223 -844 -1.254 -2.399 -1.222
Zysk (strata) brutto -5.111 -572 -1.046 -1.065 -2.704 -1.371
Zysk (strata) netto -5.152 -592-1143 -1.074 -1.244 -1.343
Koszty sprzedaży -2.443 -2.011 -1.954 -2.067 -2.254 -2.185
Koszty ogólnego zarządu -2.229 -993 -610 -834 -740 -854

 

 kwoty w tys. PLN
Sytuacja finansowa 31.0.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019
Aktywa razem 49.043 49.193 49.902 53.535 50.502 49.697
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34.683 34.534 35.386 30.594 28.054 28.592
Kapitał własny 14.360 14.659 13.516 22.941 22.941 21.105
Kapitał zakładowy 34.537 37.500 37.500 45.00048.750 48.850

 

Fundusze Unijne